SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

En god og holdbar aftale bygger på samarbejde og gensidig tillid - ikke på en række betingelser. Ikke desto mindre er der nogle punkter, vi gør gældende for alle vores aftaler. Nogle af punkterne afviger fra eller supplerer lovmæssige bestemmelser og er gældende for alle aftaler med vores kunder.

1. Aftalegrundlaget og indgåelse af kontrakter

1.1 Skibby HCs leverancer, tjenester og tilbud sker på grundlag af vore salgs- og leveringsbetingelser. De er derfor også gældende for alle fremtidige arbejder, selvom de ikke står udtrykkeligt anført i en aftale. Enhver ændring af disse vilkår skal skriftligt accepteres af Skibby HC. Eventuelle bekræftelser fra kunder med bestemte vilkår er dermed ikke gældende for aftaler omfattet af disse betingelser.

1.2 Samtlige tilbud fra Skibby HC er kun bindende, såfremt de bekræftes skriftligt i et udtrykkeligt leveringstilbud, som fordrer kundens accept.

1.3 Mundtlige aftaler, prisinformation eller andre oplysninger er ikke bindende, medmindre de bekræftes med en skriftlig aftale.

2. Priser og prisberegning

2.1 Medmindre andet er angivet, er priserne fra fabrik eller producent uden emballering.

2.2 For kontrakter med en aftalt leveringsperiode på mere end en måned fra afgivelse af tilbud, forbeholder Skibby HC sig ret til at hæve priserne i henhold til omkostningsstigninger, stigende materialepriser eller anden prisudvikling uden for vores kontrol. Såfremt der af Danmarks Statistik udregnes et for leverancen relevant pris- eller omkostningsindeks, lægges udviklingen i dette til grund, idet nettoprisindekset alternativt kan benyttes.

2.3 Hvis forhøjelsen udgør mere end 10% af den aftalte pris, har kunden ret til at træde tilbage fra aftalen inden for 14 dage efter offentliggørelsen af prisstigningen, forudsat levering endnu ikke er sket.

2.4 Priser oplyses ekskl. moms, medmindre andet er specifikt angivet.2.5 Priser oplyst i Euro omregnes fra EUR 100,- til DKK 750,-.

2.6 Byggepladsledelse og konsulentarbejde er ej medregnet i tilbud, medmindre dette er beskrevet særskilt. Koordinering med eksterne håndværkere vil blive debiteret jf. gældende timepriser. Totalentrepriser er dog undtaget.

2.7 Timepris for konsulentarbejde vedrørende byggerier er kr. 1.000,00 ekskl. moms.

3. Forsendelse og risiko

3.1 Risikoen for leverancens hændelige undergang eller forringelse overgår til kunden, så snart forsendelsen er blevet overdraget til transportør eller har forladt Skibby HCs lager eller underleverandørs lager med henblik på forsendelse. Hvis forsendelsen er udskudt på kundens anmodning, overgår risikoen til kunden på det tidspunkt, hvor varerne er meldt klar til forsendelse.

3.2 På kundens anmodning og for kundens regning kan forsendelser være forsikret af Skibby HC.

3.3 Skibby HC vil gøre en indsats for at imødekomme ønsker og interesser vedrørende forsendelsens tid og leveringsform (liftbil etc.). Eventuelle ekstraomkostninger derved vil blive faktureret til kunden.

3.4 Alle forsendelser sker for kundens regning og risiko.

3.5 Skader forvoldt af tredjemand (underleverandører under transport, aflæsning mm.) dækkes ikke af Skibby HC.

3.6 I forbindelse med leveringer af materialer kan der forekomme sætninger i belægninger, spor i græs mm. Dette er ikke grundlag for reklamation, og vil ikke blive udbedret af Skibby HC.

3.7 Leveringer af materialer af Skibby HC forsøges leveret på aftalte tidspunkter. I tilfælde af forsinkelser kan Skibby HC ikke gøresansvarlige for omkostningerne (for eksempel teltstalde, kørerplader, maskiner fra tredjemand mm.).

4. Leveringstid og ydelser

4.1 Aftalte leveringsterminer angiver det tidspunkt, hvor varen afsendes fra Skibby HC, eller – såfremt kunden ikke er i stand til at modtage varen – på det tidspunkt Skibby HC er i stand til at iværksætte afsendelsen. Skibby HCs leveringspligt er suspenderet, så længe kunden er i restance med betaling.

4.2 Ved overskridelse af leveringsfristen kan kunden efter udløbet af en af ham skriftligt indrømmet yderligere frist – dog minimum 14 dage – træde tilbage fra aftalen. Kunden har herudover ikke andre rettigheder og kan således ej heller gøre krav på erstatning i anledning af forsinkelsen.

5. Force majeure

5.1 Uforudsigelige svigt, forsinkelse eller manglende leverancer fra Skibby HCs leverandører, vanskeligheder med at skaffe arbejdskraft, ressourcer eller råmaterialer, strejker, lock out’er, mangel på transportfaciliteter, transportforsinkelse, restriktioner fra offentlige myndigheder samt force majeure-begivenheder skal fritage Skibby HC for sine forpligtelser til at levere. Fritagelsen alene består dog i det omfang og for den periode, hindringen består.

5.2 Såfremt levering i denne situation bliver forsinket i mere end en måned fra det aftalte leveringstidspunkt, skal kunden være berettiget til at træde tilbage fra kontrakten med den virkning, at ingen af parterne i den anledning har yderligere krav over for hinanden.

6. Betaling

6.1 Betalingsbetingelser er som følger.

På alle varer, ydelser, rådgivninger mm. med en samlet ordresum på under kr. 75.000,- ekskl. moms er der forudbetaling. Eventuelle leveringstider træder først i kraft, når beløbet er gået ind på Skibby HCs bankkonto.

For ordrer til Röwer & Rüb på over kr. 75.000,- ekskl. moms gælder der 50% ved bestilling og 50% før levering.

For alle arbejder udført af Skibby HC på ordrer mellem kr. 75.001,- og 499.999,- ekskl. moms gælder der 50% ved bestilling, 40% ved opstart og 10% ved aflevering.

For alle arbejder udført af Skibby HC på ordrer mellem kr. 500.000,- og opefter ekskl. moms gælder der 40% ved bestilling, 55% ved opstart og 5% ved aflevering.

For alt arbejde, der skal udføres på en adresse udenfor Danmark, gælder følgende der 50% ved bestilling og 50% før opstart.

For alle materialer, varer og lignende gælder det, at varerne skal være fuldt betalt inden de kan sættes i ordre.

For ordrer til Gebr. Schütt med en samlet ordresum fra kr. 75.001,- til 15.000.000,- ekskl. moms gælder der 50% ved bestilling, 40% ved opstart og 10% ved aflevering.

For ordrer til Gebr. Schütt med en samlet ordresum fra kr. 15.000.001,- og opefter ekskl. moms gælder der 10 rater af 10 procent - den første rate ved bestilling og den sidste 14 dage før forventet afslutning.

6.2 Ved anden betalingsaftale medfører betalinger, der fremkommer mere end fem dage efter forfaldsdag, at enhver rabat bortfalder.

6.3 Kunden er uberettiget til at undlade betaling eller foretage modregning i Skibby HCs krav på købesummen til dækning af modkrav.

6.4 Såfremt ratebetaling er aftal, og kunden er i restance, er Skibby HC berettiget til at stoppe arbejdet og afbestille materialer. Dette kan medføre omkostninger på op til 15% i tillæg for administration og udsættelse af transport.

6.5 Hvis Skibby HC får kendskab til forhold, der gør kundens betalingsevne tvivlsom, såfremt en betaling ikke modtages rettidigt, i tilfælde af betalingsstandsning, registrering i RKI eller tilsvarende, er Skibby HC - uden præjudice for sine rettigheder i øvrigt - berettiget til at forlange hele det tilbageværende beløb betalt forud. Skibby HC er til enhver tid berettiget til at få stillet en bankgaranti på det fulde beløb.

6.6 Ved forsinket betaling forbeholder Skibby HC sig ret til at kræve og fakturere renter fra forfaldsdagen til betaling sker.

7. Kvantitet - kvalitet

7.1 Samtlige angivelser af vægt, mål, ydelser og andre tekniske data, der er angivet i vore tryksager, kataloger, prislister og andre kontraktsbilag, er kun vejledende. Er de udtrykkeligt angivet ved brug af ordet »bindende«, så er de bindende. Skibby HC forbeholder sig ret til ændringer af de i kontrakten omhandlede varer i den udstrækning, dette ikke medfører urimelige ændringer for kunden.

7.2 Ændringer i ydelsen på +/÷ 10% er acceptabelt. Den respektive levering bliver beregnet for sig.

7.3 Kunden er forpligtet til at overholde brugsanvisninger fra producenten. Det er producentens på originalsproget affattede brugsanvisninger, der er bindende, og danske oversættelser er alene vejledende. Supplerende oplysninger, såsom forslag, beregninger osv. tilstræber alene at oplyse kunden om den bedst mulige anvendelse af produkterne. Brugsanvisninger og oplysninger mv. fritager ikke kunden fra hans forpligtelser til, ved egne forsøg, at afprøve egnetheden af de leverede produkter til det af ham påregnede formål.

8. Kundens undersøgelsespligt - reklamation

8.1 Kunden er forpligtet til snarest muligt og senest en uge efter modtagelsen af den købte vare at iværksætte en forsvarlig undersøgelse af denne med henblik på afklaring af, om varen er i kontraktmæssig stand.

8.2 Såfremt kunden ikke snarest muligt iværksætter sådan en undersøgelse, eller såfremt sådan en undersøgelse ikke udføres i forsvarligt omfang eller på forsvarlig måde, skal varen anses godkendt af kunden som kontraktmæssig.

8.3 Såfremt køberen ønsker at rejse mangelsindsigelser over for Skibby HC, skal sådan en reklamation fremsættes umiddelbart efter kundens anførte undersøgelse af varen. Skibby HC skal dog i intet tilfælde være forpligtet til at anerkende reklamationer, der fremsættes senere end 30 dage efter kundens modtagelse af varen, idet nævnte frist for mangler, som kundens førnævnte undersøgelse ikke har eller burde have afsløret (skjulte mangler), er fastsat til seks måneder fra varens modtagelse.

8.4 Såfremt kunden i overensstemmelse med ovenstående bestemmelse ønsker at reklamere, anses reklamation først at være sket ved kundens skriftlige meddelelse til Skibby HC, herunder indeholdende fakturanummer med dato.

8.5 Kunden er uberettiget til - uden Skibby HCs udtrykkelige skriftlige godkendelse – at returnere en vare til Skibby HC, i relation til hvilken reklamation er fremsat.

8.6 Skibby HC skal - uden præjudice for dennes ret til at håndhæve sine rettigheder i henhold til nærværende kontrakt - herunder retten til at afvise kundens reklamationer som værende for sent fremsat - være berettiget til at optage forhandlinger med kunden om udenretlig løsning af eventuelle opståede tvistigheder.

9. Ansvarsbeskrivelse

9.1 Såfremt kunden i overensstemmelse med foranstående bestemmelser har iværksat undersøgelse og reklamation rettidigt, skal Skibby HC - såfremt manglen anerkendes - efter eget valg være forpligtet til enten at tilbagetage varen mod godtgørelse af købsprisen eller helt eller delvis at foretage omlevering eller afhjælpning af manglen og/eller yde kunden forholdsmæssigt afslag i købesummen for den af manglen på varen påførte værdiforringelse.

9.2 Såfremt Skibby HC ønsker at foretage afhjælpning, er kunden forpligtet til at give Skibby HC den nødvendige tid og mulighed herfor, således at der kan foretages alle de efter Skibby HCs skøn nødvendige udbedringer og erstatningsleverancer. I modsat tilfælde frigøres Skibby HC.

9.3 Skibby HC påtager sig intet ansvar for skader, der opstår som følge af uegnet eller usagkyndig anvendelse, fejlagtig montage med hensyn til indkøring fra kundens eller tredjemands side, naturligt slid, fejlagtig eller forsømmelig behandling eller pleje, uegnede driftsmidler eller erstatningsmaterialer, mangelfulde indbygningsarbejder, kemiske, elektrokemiske, elektriske eller andre påvirkninger.

9.4 Skibby HCs erstatningspligt bortfalder endvidere, hvis der fra kundens eller tredjemands side uden Skibby HCs accept foretages reparationer eller ændringer, der står i forbindelse med den påpegede mangel.

9.5 Kundens krav mod Skibby HC i anledning af mangler skal dog i intet tilfælde overstige den fakturerede købspris for den mangelfulde vare (ekskl. told- og afgiftsbeløb).

9.6 Skibby HC er i tilfælde af mangler aldrig erstatningsansvarlig for kundens direkte eller indirekte skader eller tab, herunder drifts- og avancetab.

9.7 Skibby HCs ansvar i forbindelse med skader forårsaget af produktansvar er ligeledes begrænset til at udgøre et beløb maksimalt udgørende den skadevoldende vares fakturerede købspris, jf. ovenfor. Skibby HC hæfter herudover i videst muligt omfang i henhold til lovgivningen ikke for krav foranlediget af produktansvarsloven eller andre produktansvarsregler. Dersom der rettes krav mod Skibby HC under påberåbelse af produktansvarsregler, og dersom Skibby HC bliver idømt sådanne krav, vil Skibby HC - for så vidt angår differencen mellem ovennævnte fakturerede købspris og kravet - kunne rette dette differencebeløb mod kunden, idet erstatningskravet mod Skibby HC alene kan opgøres som ovenfor.

9.8 For produktansvarsskader gælder i øvrigt ovennævnte bestemmelse om, at Skibby HC under ingen omstændigheder kan ifalde ansvaret for afledet tab.

9.9 Bygherre tegner entrepriseforsikring hos sit respektive forsikringsselskab.

9.10 Sikkerhedsstillelse: Skibby HC stiller ikke sikkerhed i forbindelse med kontrakt og aftale indgåelse.


10. Arbejdspladsen

10.1 På enhver plads skal der være adgang til vand fra hane og 400 V strøm, min 32 ampere.

10.2 Ved opgaver på mere end tre dages varighed skal kunden anvise en placering for beboelsesvogn(e) med afløb vand og 400 v strøm, min 32 ampere.

10.3 Ved opgaver i udlandet er det kundens forpligtigelse at sørge for overnatning inklusiv morgenmad på hotel/motel af trestjernet kvalitet eller lignende.

10.4 Kunden skal anvise en plads i umiddelbar nærhed af arbejdspladsen, hvor maskintransport og materialer kan opbevares.

10.5 Der skal til enhver plads være indkørsel der er min tre meter bred. Hvis ikke, må der forventes yderligere omkostninger til indkørsel af materialer.

10.6 Der må forventes visse sætninger/hjulspor ved afsættelse af materialer. Dette er ikke en reklamation. Skibby HC og underleverandører er ikke ansvarlige for skader i belægninger/arealer i forbindelser med indkørsel af materialer mm, ligesom mudder efter kørsel med maskiner ej heller er en reklamation.

10.7 Der skal på enhver plads være adgang til toilet og håndvask.

10.8 Ved mindre anlæg på under 14 dages forventet etablering skal kunden kunne aflæsse/opbevare materialer, der bliver leveret inden ankomst af maskiner/mandskab, for eksempel bokselementer, walker, måtter og drænrør.

10.9 Overskydende materialer er Skibby HCs ejendom. Grus, sand og lignende, der er i overskud, er kundens, og Skibby HC er ikke forpligtiget til at bortskaffe det.

11. Ejendomsforbehold

Skibby HC forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil endelig betaling er sket.

12. Værneting

Værneting er Hillerød Ret, som afgør alle tvister mellem parterne efter dansk ret.

page6image3739488 page6image3724096 page6image3739696Supplerende vilkår for handel med produkter fra Röwer & Rüb

Udover vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder der følgende for leverancer, der indbefatter produkter og ydelser fra Röwer & Rüb.

Levering: AB-fabrik Thedinghausen, Tyskland.

Moms:  Medmindre der udtrykkeligt er angivet andet, tillægges der 25% dansk moms på alle priser.

Forløbet af en kontrakt:   Efter kundens returnering af den underskrevne ordrebekræftelse samt betaling af 1. rate udarbejder Röwer & Rüb detaljeret beskrivelse af projektet, i samarbejde med kunden. Kunden accepterer projektet med sin underskrift og sender den til Röwer & Rüb. Ændringer efter denne accept kan ikke foretages uden skriftligt samtykke. Efter modtagelsen af accepten begyndes produktionen.

Leveringstid:   Galvaniserede emner: 8 uger. Pulverlakerede emner: 10 uger. Rustfrie stålemner: 12 uger. Leveringstiden regnes efter modtagelse af underskreven accept og betaling.

Garanti:  Indendørs bokse, døre, porte og vinduer har to års garanti efter levering. Bemærk, at på grund af naturens orden samt fysiske og kemiske egenskaber, kan nedenstående forhold ikke dækkes under garantien.

Zinkbelægning/galvanisering: Alle ståldele er varmgalvaniseret i henhold til DIN EN ISO 1461. På grund af forskelligt indhold af silicium i valsede stålprofiler kan der opstå grå pletter. Alle skruer er udført i blåkromatiseret, galvaniseret stål i overensstemmelse med DIN 50961 Fe / zwölfcB. Denne korrosionsbeskyttelse er modstandsdygtig over for især ammoniak, som findes i meget koncentreret form i dyrs afføring og urin. Uanset, hvor meget korrotionsbeskyttelse, der anvendes, er der dog risiko for, at der kan opstå korrision - specielt tæt på gulvet på grund af konstant fugtighed og/eller dårlig ventilation i kombination med gummimåtter og kraftig slitage. De udsatte områder skal rengøres regelmæssigt, og der skal være tilstrækkelig ventilation. Endvidere anbefales det at påføre de udsatte områder et ekstra beskyttelseslag. I nogle tilfælde opstår der hvidrustpletter på overfladen af de galvaniserede materialer. Årsagen til dette er utilstrækkelig ventilation af stalden. En høj koncentration af forurenende stoffer, såsom ammoniak, i kombination med høj luftfugtighed er ikke kun skadeligt for hestene, men forårsager også korrosion af metallet. Såfremt hvidrust konstateres bør ventilationen øges. Hvidrust er ikke omfattet af garantien, da årsagen hertil er manglende ventilation. Mere information om dette emne kan findes i vores vedligeholdelsesvejledning. Insektekskrementer kan ligeledes forårsage cirkulære pletter, altså hvidrust. Det anbefales at vaske eller fjerne det med det samme, når det konstateres. I visse tilfælde ses der sorte pletter på det galvaniserede stål. Det er forårsaget af aske i forbindelse med galvaniseringen og kan ikke undgås. I henhold til DIN 1461 er de acceptable.

Pulverlakering:  Skader på pulverlakering forårsaget af bid fra heste, eller anden mekanisk skade efter leveringen, kan resultere i ridser mm. Dette er ikke omfattet af garantien.

Rustfrit stål:  Der kan være risiko for tæring, hvis rustfrit stål kommer i forbindelse med andre  metaller. Der skal derfor være galvanisk adskillelse til andre metaller.

Bambus:  B ambus er et særdeles robust og bæredygtigt naturmateriale, som er i klasse med tropiske træsorter.

Bambus er smukt og unikt i udseende, miljøvenligt og formmæssigt stabilt. Sidstnævnte betyder, at det ikke slår sig, som det ellers er sædvanligt med tropisk træ. Normalt er et staldmiljø et sted, hvor især sporer og bakterier trives. Da bambus har et naturligt indhold af blandt andet stivelse og sukker kan der forekomme enkelte tilfælde af misfarvning på overfladen. Misfarvning er kun optisk, og har ikke nogen ødelæggende virkning for de fysiske egenskaber. En eventuel misfarvning kan afhjælpes ved følge anvisningerne for vedligeholdelse.

Hårdt træ:  Træ er et naturprodukt, og der kan derfor være forskelle i farver og konturer i de forskellige træstykker. På grund af forskellig fugtighed vil træet arbejde og eventuelt vride sig. Ligeledes kan der opstå tørrerevner. Alle udvendige døre, porte og udvendige vinduer leveres normalt uden tætninger. De er derfor ikke helt vind- og vandtætte. Dette sikrer ventilation, hvilket er yderst vigtigt i en stald. Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at hærdet sikkerhedsglas (ESG) ikke er ridsefast.

Fodertrug fremstillet af galvaniseret stål, støbt aluminium eller rustfrit stål: Trods brug af materialer af høj kvalitet og et generelt højt niveau af korrosionsbestandighed kan der ved fodring med surt foder (lav pH-værdi) risikeres forøget slitage.

Mineral- og saltblokke kan medføre en forringelse af materialet. Disse bør derfor placeres i separate holdere. Skruer og smådele, der er nødvendige for montage, er inkluderet i tilbuddet. Elektricitet og vand samt fastgørelsen af nedløbsrør til afløb anbefales fastgjort til ståldelene.

Jording:  Det anbefales at få en elektriker til at kontrollere, om alle metaldele har forbindelse til jord.

Vekselkurs:  Alle handler vil blive afviklet med en vekselkurs svarende til DKK 750,- til   EUR 100,-.

Supplerende vilkår for ridebaner og anlæg

Udover vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder der følgende for leverancer, der indbefatter produkter og ydelser fra Gebr. Schütt.

Pkt. 1.  S kibby HC er alene ansvarlig for den del af ydelserne, der er udført af Skibby HC eller underleverandører.

Pkt. 2.  Ved arbejder i ridehuse, udendørsbaner eller folde, der er hegnet eller på anden måde omkranset af en barriere, kantsten eller lignende gør vi opmærksom på, at hjørner vil bliver lavet manuelt i målene ca. 1,5 x 1,5 meter, da maskineri ikke kan komme helt ud i hjørnet.

Pkt. 3.  Ved arbejder i ridehuse, udendørsbaner eller folde, der er hegnet eller på anden måde omkranset af barriere, kantsten eller lignende påtager vi os ikke ansvar for skader på barriere, sokkelsten, hegn, mm.

Pkt. 4.  V ed arbejder, hvor kunden selv står for indkøb af materialer, aftales et interval på en time, hvori materialer skal leveres. Bliver de ikke det, er kunden forpligtet til at betale ventetid på 450 kr./timen + moms per påbegyndt time.

Pkt. 5.  Kunden skal sikre, at der er tilkørselsvej, så materialer kan aflæsses, hvor de skal bruges - for eksempel materialer til en ridebane. Kan lastvogne med materialer ikke læsses af i et ridehus eller tilsvarende, betales meromkostningerne herved efter regning - dog min. med kr. 1200,- + moms per læs.

Pkt. 6 . I forbindelse med opstart er det kundens pligt at indhente og videregive oplysninger om kabler, kloaker, dræn og lignende til Skibby HC.

Pk t. 7 . Skibby HC har intet ansvar for elementer af et projekt, som ikke er en del af til-/aftalen.

E ks. 1: Det er ikke Skibby HCs ansvar at kvalitet og højder på underlag og bærelag i forbindelse med etablering af toplag. Alle angivne højder er basseret på standardudregninger, som kan variere inden for  +/÷  10%. 

Eks. 2: Skibby HC kan ikke garantere for dræn eller lignende i forbindelse med udskiftning af toplag.

Pkt. 8.  Skibby HC kan ikke gøres ansvarlige for eventuelle skader på kabler, kloaker, dræn og lignende.

Pkt. 9.  I forbindelse med fundamentsarbejde beregnes der maksimalt 20 cm gruspude. Skal der bruges mere, vil både arbejde og materialer blive faktureret efterfølgende.

Pkt. 10.  Ved arbejde med ridebaner, fundamenter og andre byggerier vil der ikke blive udført andet gartnerarbejde på det tilstødende jord, med mindre det fremgår af tilbuddet.

Maj 2017

Skibby HC

Manderupvej 12B

DK - 4050 Skibby

Tlf. +45 47527060

Copyright © Skibby-HC